Privezni elementi

Privezni elementi od čeličnog užeta koriste se u raznim industrijama za podizanje ili vuču tereta. Krajevi užadi se pomoću aluminijumskih čaura presuju tako da se žice ne oštećuju. Po zahtevu kupca mogu se ručno raditi upletene priveznice. Priveznice se mogu praviti od užadi čvrstoće 1600 ili 1800 N/mm, gola ili pocinkovana sve u zavisnosti od želje kupca i namene istih. Priveznice mogu biti opremljene i dodatnom opremom kao što su kuke, obruči i dodatne alke. Sve priveznice se ispituju i isporučuju sa uverenjima o kvalitetu.

Pri izboru priveznica treba voditi računa da se izabere takva priveznica koja će obzirom na uslove rada i stvarno opterećenje garantovati potreban sigurnosni faktor rada.

Da bi Vam olak�ali izbor priveznica u na�im tabelama navedena su dozvoljena opterećenja. Priveznica je neupotrebljiva ako na dužini od 3 promera užeta ima više od 4 prekinute žice, a isto tako je neupotrebljiva ako na dužini od 6 promera ima više od 6 prekinutih žica. Priveznica je neupotrebljiva ako je prekinut celi jedan pramen žica (struk) ili ako je uže spljošteno više od 20% normalnog prečnika, kao i kada je isto oštećeno na spoju. U blizini spoja uže se ne sme savijati.

Tipovi priveznih elemenata: